דומיין ישראלי
דומיין אינטרניק
ניהול דומיין

הסכם רישום דומיין

א.  הקדמה


אינטרספייס בע"מ הינה רשם מוסמך של איגוד האינטרנט הישראלי שהינו מנהל המרשם לרישום שמות דומיין בישראל, בסיומות co.il , org.il , net.il , ac.il , muni.il, ישראל, אקדמיה.ישראל, ישוב.ישראל. כמו כן, אינטרספייס מאפשרת רישום שמות דומיינים בינלאומיים בסיומות אחרות באמצעות רשמים מוסמכים של אותן סיומות. לצורך סיום הליך רישום או חידוש הדומיין, עליך לאשר כי קראת, הבנת והינך מסכים לכל התנאים של הסכם זה, הינך מודע לכך שאינטרספייס בע"מ כפופה לכללי הרישום של איגוד האינטרנט הישראלי או רשמים ומרשמים אחרים לפי סיומות הדומיין.
רישום או חידוש של דומיין מותנה בהסכמה מלאה לכל התנאים המוצגים בהסכם רישום הדומיין כפי שמופיע כדלהלן. אם אינך מסכים לתנאים אלו, לא תוכל לרשום או לחדש את שמות המתחם, בהם הינך מעוניין, באמצעות השירותים שמספקת חברת אינטרספייס.

ב.  כפיפות לכללי איגוד האינטרנט הישראלי

 1. מבקש הרישום מצהיר ומאשר בזה כי ידוע לו שרישום וניהול שמות המתחם נעשים בכפוף לכללי הרישום של איגוד האינטרנט הישראלי (להלן: "כללי האיגוד" ו"האיגוד", בהתאמה). מבקש הרישום מאשר בזה כי ניתנה לו הזדמנות מספקת לקרוא את כללי הרישום של האיגוד, כי קרא אותם בפועל והוא מסכים להם. לחץ כאן להצגת כללי הרישום של איגוד האינטרנט הישראלי, ובשפה האנגלית (Domain Agreement).
  בכלל זה, מבקש הרישום מצהיר ומאשר כי ידוע לו והוא מסכים ש-
  1. שמות המתחם נרשמים לתקופות אחזקה של שבין שנה אחת ל-5 שנים.
  2. מבקש הרישום כפוף לכללי האיגוד ליישוב סכסוכים בקשר לזכויות בשמות מתחם.
 2. האיגוד אינו נושא כלפי מבקש הרישום באחריות כלשהי לפקיעת רישומו של שם המתחם, חידוש הרישום ו/או ביצוע כל פעולה שהאחריות לבצעה מסורה לרשם המוסמך.
 3. אחריות האיגוד כלפיך בקשר עם רישום שם המתחם, בדיקת הבקשה לרישומו והטיפול בו לאחר שנרשם מוגבלת כאמור במפורש בכללי האיגוד.
 4. מבקש הרישום מצהיר בזה כי מודע ומסכים לכך שרישום שם מתחם אינו מקנה לו כל זכויות בעלות או זכות קניינית אחרת בשם המתחם אלא זכות חוזית להחזקת שם המתחם בלבד.
 5. מבקש הרישום יפצה וישפה את האיגוד בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה הנובעת מרישום שם המתחם, החזקתו והשימוש בו בניגוד לכללי האיגוד ו/או להוראות כל דין.
 6. ידוע למבקש הרישום שבאפשרותו לפנות לנציב תלונות הציבור שמונה על ידי האיגוד, בכתובת: reg-complain@isoc.org.il 
 7. הדינים החלים על סכסוכים בין מבקש הרישום לאיגוד הם דיני מדינת ישראל בלבד (בלא תחולה לכללי הדין הבינלאומי שבהם) וסמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוזות המרכז או תל אביב בלבד.
 8. בסעיפים אלה, "הרשם המוסמך" - רשם שמות-מתחם שהוסמך על ידי האיגוד לרשום שמות-מתחם ואשר באמצעותו מבקש הרישום רשם ו/או מנהל את שם המתחם.

ג.  תשלומים

 1. המבקש מאשר בזאת כי ברצונו לשלם לאינטרספייס את העלות העדכנית בגין השירותים אותם הוא רוכש מהחברה. המבקש מצהיר ומסכים שהתשלום יבוצע מראש בלבד! ללא החזר כספי מלא, יחסי או אחר בשום אופן ומשום סיבה שהיא. יתרה מזאת, גם אם הזכות לדומיין נשללה מהלקוח על ידי המרשם או רשויות החוק, ו/או הדומיין הועבר לבעלות יישות אחרת טרם תום תקופת אחזקת הדומיין, לא יהיה זכאי המבקש לכל החזר כספי ו/או פיצוי. המחירים המעודכנים יוצגו באתר רישום השמות של החברה https://www.internic.co.il.
 2. אינטרספייס שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לעדכן, להעלות או להפחית את מחירי השירותים אותם היא מציעה, לרבות רישום וחידוש שמות מתחם, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא, מבלי שתהא למבקש הרישום כל טענה, תביעה או דרישה כלפיה.
 3. נתוני כרטיס האשראי שיוזנו על ידי הלקוח דרך האתר internic.co.il יוצפנו וישמרו באמצעות טוקן (מחרוזת מספרים ואותיות ייחודית מוצפנת) על גבי שרת מאובטח בכפוף לתקנים המחמירים ביותר, ויוכל לשמש לתשלומים עתידיים שיזום הלקוח בדומיין, כגון הארכת תוקף הדומיין. כל חיוב בגין הדומיין יבוצע באופן ידני על ידי הלקוח ובאישורו בלבד, ובכל מקרה לא יחולו חיובים אוטומטיים בגין הדומיין.
 4. במקרה של אי תשלום או ביטול חיוב של כרטיס האשראי, הלקוח מודע ומסכים שכל הזכויות על הדומיין תישללנה ממנו לאלתר ותועברנה לידי אינטרספייס במלואן, לרבות אך לא רק, הזכות להציע את הדומיין לאחרים או להחזיק בו לצרכיה. כל זאת ועוד, בכפיפות מלאה למפורט בסעיף ג1 לעיל.
 5. המחירים באתר הינם מחירים בשקלים בלבד, ואינם כוללים מע"מ. מחירים המופיעים בדולרים יחושבו עפ"י שער העברות גבוה של הדולר ביום ביצוע העסקה ואשר לא יפחת משער דולר מינימלי השווה ל- 4.1 ש"ח.
 6. לא יחול החזר כספי על דומיין שנרשם או שתוקפו הוארך לאחר שבקשת הרישום/החידוש נשלחה בפועל לביצוע.
 7. עבור הזמנות רישום מוקדם של דומיינים בעברית שהתקבלו עד לתאריך 22/11/2022 ואושרו לא יחול זיכוי כספי כלשהו בשום מקרה. עבור הזמנות רישום מוקדם של דומיינים בעברית שהתקבלו עד לתאריך 22/11/2022 ונדחו מכל סיבה ע"י איגוד האינטרנט הישראלי יחול זיכוי יחסי עבור רישום הדומיין בלבד, ללא זיכוי של עמלת הטיפול בהזמנה, וזאת תוך 7 ימי עסקים מפתיחת הרישום. למען הסר ספק, שליחת ההזמנה לרישום מוקדם של דומיין בעברית בסיומת ".ישראל" מהווה אישור ידיעת הלקוח על כך שקיימת זכות ראשונים למחזיקי שמות הדומיין בעברית בסיומת .il ולבעלי סימן מסחרי ישראלי או ישות משפטית ישראלית, שאושרו במסגרת הליך ה-SUNRISE של איגוד האינטרנט הישראלי.

ד.  פרטי רישום

 1. בעת הזמנת שם מתחם באמצעות האתר, או בעת חידוש הרישום של שם דומיין, המבקש מתבקש למסור פרטים שונים. על מנת שאינטרספייס או המרשמים יוכלו להבטיח שיסופקו למבקש השירותים שהזמין באמצעות האתר, או שניתן יהיה ליצור איתו קשר במקרה הצורך, נדרש איפוא, להקפיד למלא בתהליך ההרשמה פרטים מדויקים ועדכניים. ובמקרה של שינויים כלשהם בפרטים יש לדאוג לעדכנם.
  כל אחד מהמקרים להלן, יהוו הפרה יסודית של הסכם זה וישמשו בסיס לביטול רישום שם המתחם:
  1. המצאת פרטים שגויים או בלתי מדויקים בכוונה תחילה, במסגרת הבקשה לרישום שם דומיין.
  2. הימנעות מכוונת מעדכון הפרטים ו/או התעלמות מהודעות יזומות של בקשה לאימות פרטים ו/או לעדכון פרטים.
 2. האיגוד רשאי לדרוש, לפי שיקול דעתו הבלעדי וכתנאי לרישום, ראיות להוכחת התאמתו של המבקש לדרישות רישום שם מתחם תחת רמת מתחם מסוימת כמפורט להלן:
  1. .co.il – סיומת המתאימה בעיקר לגופים הפועלים למטרת רווח. תחת סיומת זו, תתאפשר הקצאת שמות מתחם לכל אדם או אישיות משפטית אחרת (פרטי הרישום יכללו גם את תעודת הזהות של בעלי הזכויות כאשר מדובר בבעלות פרטית, או את מספר החברה / מספר העמותה כאשר מדובר בבעלות של אישיות משפטית אחרת). לא תותר הקצאת שם מתחם בסיומת ישראלית על-שם "עוסק מורשה" או שותפות שאינה רשומה.
  2. .org.il – סיומת המתאימה בעיקר לגופים הפועלים שלא למטרת רווח. תחת סיומת זו, תתאפשר הקצאת שמות מתחם לכל אדם או אישיות משפטית אחרת (פרטי הרישום יכללו גם את תעודת הזהות של בעלי הזכויות כאשר מדובר בבעלות פרטית, או את מספר החברה / מספר העמותה כאשר מדובר בבעלות של אישיות משפטית אחרת). לא תותר הקצאת שם מתחם בסיומת ישראלית על-שם "עוסק מורשה" או שותפות שאינה רשומה.
  3. .ישראל – סיומת המתאימה לגופים ישראליים מכל סוג. תחת סיומת זו, תתאפשר הקצאת שמות מתחם לכל אדם או אישיות משפטית אחרת (פרטי הרישום יכללו גם את תעודת הזהות של בעלי הזכויות כאשר מדובר בבעלות פרטית, או את מספר החברה / מספר העמותה כאשר מדובר בבעלות של אישיות משפטית אחרת). לא תותר הקצאת שם מתחם בסיומת ישראלית על-שם "עוסק מורשה" או שותפות שאינה רשומה.
  4. .net.il – סיומת המתאימה לספקי שירותי גישה לאינטרנט (ISP) בעלי רישיון מיוחד למתן שירותי גישה לאינטרנט, בתוקף, מאת משרד התקשורת הישראלי.
  5. .ac.il או אקדמיה.ישראל – סיומת המתאימה למוסדות אקדמיים להשכלה גבוהה שהוכרו ע"י המועצה להשכלה גבוהה "מל"ג". תחת סיומת זו, יוקצו רק שמות מתחם שאושרו ע"י המל"ג.
  6. .muni.il או ישוב.ישראל – סיומת המתאימה לרשויות מוניציפאליות ורשויות השלטון המקומי.
   1. שמות המתחם תחת סיומת זו מוקצים לרשויות מוניציפאליות בתחומי מדינת ישראל. הקצאת שמות תחת הסיומת תעשה בהתאמה לרשימת היישובים הרשמית המפורסמת ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
   2. כאשר קיימת יותר מישות אחת המייצגת יישוב, שם המתחם תחת סיומת זו יוקצה לרשות המוניציפאלית בלבד.
   3. בקשות לאיות שונה (בלבד) מהאיות שברשימה הרשמית תוגש לאיגוד בהתקיים התנאים הבאים:
    א. היא נתמכת במכתב מאת ראש הרשות המוניציפאלית המפרט את האיות המבוקש.
    ב. לא קיימת הקצאה (או בקשה להקצאה) של שם המתחם המבוקש על פי האיות שברשימת הישובים הרשמית.
    ג. השינוי היחיד המבוקש הוא איות שונה מזה המופיע ברשימה הרשמית.
 3. בתהליך רישום שם מתחם תבוצע פעולת אימות וזיהוי מול כתובת הדוא"ל של המבקש על היותו ישות קיימת ולא פיקטיבית.
 4. באם יעלה חשד כי הפרטים בשם המתחם אינם נכונים, או שאינם מדויקים או מלאים, יבוצע תהליך אימות פרטים מול המבקש לרשום את שם המתחם או מול המחזיק בזכויות בשם המתחם. במקרים כאלה חלה החובה על המבקש/המחזיק לתקן את הפרטים שאינם נכונים, מדויקים או מלאים. במידה והפרטים כאמור לא יתוקנו או יאומתו שם המתחם יושעה באמצעות פעולת השעיה שתתבצע אוטומטית תוך 21 יום לאחר הפניה הראשונה של איגוד האינטרנט הישראלי לרשם בעניין זה. בחלוף 35 יום מתחילת תהליך אימות פרטי הרישום שם המתחם יועבר למחיקה לפי שיקול דעתו של האיגוד וכל עוד לא התקבלה בקשה לעדכון הפרטים באיגוד.
 5. הודעות על מועד חידוש תקופת האחזקה לדומיין תישלחנה אל המבקש לפחות 60 יום טרם תום תקופת האחזקה בדואר אלקטרוני ובמסרון (הודעת SMS, ללקוחות שעדכנו מספר סלולרי ישראלי תקין ברשומת שם המתחם ולא הגדירו חסימה להודעות אלה מחברת אינטרספייס בע"מ) בלבד. על הלקוח לוודא כי כל פרטי הרישום הינם מדויקים וכי יש לו נגישות לתיבת הדואר שמסר שאליה תישלחנה הודעות החידוש. הלקוח מודע כי פרטים שאינם נכונים, או שהשתנו או שירותי דואר אלקטרוני שאינם זמינים מסיבה כלשהי, יגרמו לכך שההודעות על החידוש לא תגענה אליו וייתכן כי הדבר יגרום לאי חידוש הדומיין ואי זמינות כל השירותים הקשורים עימו, כמו גם שיחרור הדומיין לרישום על ידי גופים אחרים והוא משחרר את אינטרספייס מכל אחריות בנושא זה.
 6. הלקוח מאשר קבלת דיוור במייל ו/או ב-SMS של תוכן שיווקי מחברת Interspace.
 7. בכל מקרה, המבקש מאשר בזאת כי האחריות לחידוש שם מתחם שברשותו חלה עליו בלבד והוא משחרר את אינטרספייס לחלוטין מכל אחריות, מצב ו/או סיבה שבגינה לא יחודש שם המתחם.

ה.  הגבלת אחריות ושיפוי

 1. הגבלת אחריות
  1. שירותי רישום שמות המתחם המוצעים על ידי אינטרספייס ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS), ולא תהיה למבקש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אינטרספייס בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכים ודרישות מסוימים.
  2. אינטרספייס אינה מתחייבת ששירותי הרישום של שמות מתחם יהיו ללא טעויות, או חסינים מפני נזקים, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לשירותי הרישום אצל אינטרספייס או איגוד האינטרנט או מי מספקיו, ואינטרספייס לא תישא בכל אחריות שהיא לכל נזק שייגרם בשל בחינת הבקשה לרישום שם מתחם או ניהול הרישום לאחר שהשם נרשם - למעט אם נגרם הנזק מחמת רשלנות רבתי או זדון מצד אינטרספייס או מי מעובדיו. במקרה זה מוגבלת אחריות אינטרספייס לסכום שנפרע לידי אינטרספייס בפועל.
  3. אינטרספייס אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשב, נסיונות לחדירות כאלה, חשיפת מידע ו/או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את אינטרספייס לאספקת שירותי הרישום של שמות המתחם. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת אינטרספייס יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע באתר - לרבות מידע שנאגר אודות המבקש - או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למבקש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אינטרספייס.
  4. אינטרספייס אינה נושאת באחריות לשימוש שיעשו צדדים שלישיים כלשהם במידע שנמסר לצורך רישום שמות המתחם ואשר מתפרסם במערכת איתור דומיינים - whois.
  5. אינטרספייס אינה נושאת באחריות לכל טענה, תביעה או דרישה שתוגש נגד המבקש על ידי צד שלישי, בטענה שזה הפר את זכויותיו ברישום שמות המתחם, לרבות תוצאותיו של כל הליך משפטי שיתקיים בגין כל טענה, תביעה או דרישה כאמור, בין אם בערכאות בישראל או בחו"ל ובין אם במסגרת הליכי בוררות או מעין-בוררות, כאמור בכללים לפתרון מחלוקות, החלים על שמות הדומיין במרשמים השונים.
  6. אינטרספייס אינה נושאת באחריות לכל נזק, אבדן, הפסד, תשלום או הוצאה שייגרמו למבקש בגין רישום שמות דומיין - ובכלל זה כל נזק עקיף או תוצאתי.
  7. אינטרספייס לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם למבקש בשל מעשה או מחדל של איזה ממנהלי המרשם לרבות בשל סירוב לרשום שם דומיין, הקפאתו של שם מתחם שנרשם, השעייתו או ביטולו.
  8. חסינות, פטור והגבלת אחריות על פי סעיף זה חלים גם על עובדי אינטרספייס, מנהליו, יועציו וכל מי מטעמו המשתתף במרשם שמות המתחם.
 2. שיפוי
  1. המחזיק, או צד שלישי, החולקים על הקצאת שם דומיין מתחייבים לשפות את אינטרספייס, כנגד כל הפסד, נזק, אחריות או הוצאה הנובעים מ:
   1. כל טענה כנגד הקצאה, או זכות השימוש בשם דומיין שבמחלוקת.
   2. כל הפסד, טענה, תביעה או נזק אחר שנגרם מהקצאת שם דומיין, ביטולו, מחיקתו, פרסומו או מניעת השימוש בו.
   3. כל טענה או הוצאה שנגרמו לאינטרספייס בשל טענות צד שלישי כנגד הקצאת שם דומיין או זכות השימוש בו.
   4. כל הפרה של כללי רישום אלה.

ו.  שינויים בהסכם

 1. הואיל שהאינטרנט ומערכות רישום וניהול שמות דומיין מתפתחים ומשתנים בתדירות גבוהה, רשאית אינטרספייס לשנות מעת לעת את הוראות הסכם זה. שינויים כאמור יבוצעו גם כדי להתאים את ההסכם להסכמים עם מנהלי המרשם, שאינטרספייס מחוייבת כלפיהם בהסכמים. תנאי ההסכם החדשים יחולו עליך מידית ויוצגו באתר האינטרנט https://www.internic.co.il.

ז.  סמכות שיפוט

 1. כללי רישום אלה וכל הקצאה של שם מתחם תחת .IL, כפופים לדיני מדינת ישראל.
 2. בכל עניין של הליך משפטי סמכות השיפוט הבלעדית תהיה של בית המשפט בנתניה.
Please wait...